КЗДО № 77 ДМР

Внутрішня система якості освіти

СХВАЛЕНО

 

Рішення педагогічної ради

КЗДО № 77 ДМР

 від 31.08.2021 р  № 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ від 31.08.2021 р. №35/1од

Директор КЗДО № 77ДМР

 

____________ І.Є.Дорошенко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 77 Дніпровської міської ради

 

   1.Загальні положення

 

 1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 77 Дніпровської міської ради  розроблено  відповідно  до  вимог   частини третьої статті 41 «Система забезпечення якості освіти»  Закону України  «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, Закону України «Про дошкільну освіту»,  Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу дошкільної освіти та регламентує систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (систему внутрішнього забезпечення якості освіти, далі ЗЯО) у закладі дошкільної освіти.
 2. Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно  із Законом України «Про дошкільну освіту»)
 • дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій(додаток 1);
 • заклад освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність;
 • метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
 • здобувачі освіти -  вихованці,  що здобувають освіту;
 • компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити  подальшу навчальну діяльність;
 • освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;
 • освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей;
 • освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб'єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання;
 • освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання;
 • результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;
 • якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;
 • якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.
  1. Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної  освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, Комплексна освітня програма розвитку для дітей раннього та передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт», парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.
  2. Систему забезпечення якості дошкільної освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) закладу дошкільної освіти  (далі – Систему) розроблено  згідно з принципами:
 • відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • відповідальності закладу дошкільної освіти за забезпечення якості освітньої діяльності та якості дошкільної освіти;
 • системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;
 • залучення всіх учасників освітньої діяльності до процесу забезпечення якості.
  1. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні та інтеграції організаційних, методичних,  кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів і умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам,  відповідним стандартам.
  2. Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання у закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної  мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
  1. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:
 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • педагогічний персонал закладу дошкільної освіти;
 • засновник – громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради;
 • Управління освіти Дніпровської міської ради;
 • громадськість.
  1. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
 •  відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій), змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;
 • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
 •  якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 •  показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.
  1. Колегіальним органом управління ЗДО, який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості  освіти, є педагогічна рада. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу.
  2. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

 

 

 1. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти
  1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:
 • «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»,
 • «Система оцінювання здобувачів освіти»,
 • «Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників»,
 • «Управлінські процеси закладу освіти».

У ЗДО початковий етап поточного контролю результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у вересні, проміжний (за необхідності) – у січні, підсумковий -  у травні,  з метою оцінювання складових  компетентності   під час усіх видів занять, базових життєвих компетенцій.

 

 1. Напрям 1. Освітнє середовище  закладу дошкільної освіти 

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище  - комплекс психолого-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір садка є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці:

 • Приміщення і територія закладу дошкільної освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.
 •  Заклад дошкільної освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.
 • Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.
 • Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки.
 •  У закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.
 • Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації:

 • Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.
 • Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.
 •  Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

 

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору:

 • Приміщення та територія закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.
 • У закладі дошкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.
 • Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.
 • У закладі дошкільної освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (інформаційно-ресурсний центр, методичний кабінет).

 

 1. Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти

здійснюється шляхом  моніторингу і узагальнення  його результатів за освітніми лінями Базового компоненту дошкільної освіти.

Педагогічні  працівники  закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій  (анкети,  кваліметричні  моделі або  діагностичні  карти),  оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому, табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть бути:

       % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

       позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

       відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;

       відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенції перед її вступом до школи.

 

 1. Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти:

 • Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;
 • Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;
 • Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);
 •  Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);
 • Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх  розвитку;
 •  Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників:

 • Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти:

 • Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства;
 • Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;
 • У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності:

 • Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності;
 •  Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

 

 1. Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

 Напрям забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань:

 • У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.
 •  У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.
 •  У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.
 •  Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.

Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм:

 • Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру.
 •  Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

 Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників:

 • Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.
 •  Керівництво закладу дошкільної освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.
 •  Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою:

 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процес.
 •  Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.
 •  Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування.
 •  Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.
 •  Режим роботи закладу дошкільної освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам.
 •  У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.

Формування та забезпечення       реалізації   політики   академічної доброчесності:

 • Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності.
 •  Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

 

 1. Система  контролю   за   реалізацією процедур забезпечення   якості  освіти включає:
 • Самооцінку ефективності діяльності із  забезпечення якості  освіти.
 • Моніторинг  якості  дошкільної освіти.
 1. Моніторинг  в  закладі дошкільної освіти   здійснюють:
 • директор закладу дошкільної освіти;
 • вихователь-методист;
 • органи,  що  здійснюють  управління  у  сфері  освіти; 
 • органи самоврядування, які    створюються  педагогічними  працівниками  та   батьками. 
 1.  Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації
 • Опитування
 • Вивчення документації
 • Моніторинг
 • Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність
 1. Критерії моніторингу:
 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).
 1. Очікувані результати:
 • отримання результатів стану освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 •  покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.
 1. Підсумки моніторингу:
 • підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань педагогів, нарадах при директору,  засіданнях педагогічної  ради.

 

 

 1.  «Формування іміджу сучасного закладу освіти» у ЗДО здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на  офіційному сайті закладу та сторінці у Facebook:
 • статут закладу освіти;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • мова  освітнього процесу;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 •  інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
 • Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.
 • Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні міста, регіону тощо.
 • Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звіту директора перед колективом, батьками та громадськістю.