КЗДО № 77 ДМР

Моніторинг якості освіти

Моніторинг якості освіти

                  Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт дошкільної освіти України. У ньому зведено норми і положення, що визначають держані вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед вступом її до школи.

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання в школі.

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття нею знань, умінь і навичок.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному  закладі освіти актуальними є питання, пов'язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема - розвитку життєвої компетентності дошкільників.

Основним документом, який регламентує проведення моніторингу в дошкільній галузі, є наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 р. № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти».

Моніторинг - від англ. «застережливий» - відстеження, діагностика, прогнозування результатів діяльності, що попереджає неправомірну оцінку події, факту за даними одиничного виміру (оцінювання). 

 

Моніторинг якості освіти в ЗДО

З метою проведення обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до освітніх ліній Базового компоненту вихователями та спеціалістами  закладу  проводяться діагностичні дослідження щодо оцінки досягнень дітей дошкільного віку життєвих компетентностей.

   

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в закладі є виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту. На сьогоденні показником ефективності реалізації завдань БКДО є його наступність зі стандартами нової української школи (далі НУШ). Середній показник по ЗДО під час проведення моніторингу щодо сформованих знань, умінь, навичок за освітніми напрямками показує що якість освітньої роботи педколективу з дітьми дошкільного віку складає 83% на кінець навчального 2020-2021 навчального року. Слід відзначити, що найвищі показники продемонстрували вихованці груп дітей  старшого дошкільного віку, що свідчить про фахову майстерність педагогів дітей старших груп. Найвищий середній показник з формування компетентностей містять наступні освітні напрямки «Дитина у соціумі» (86%), «Гра дитини» що свідчить про улюблену діяльність дітей дошкільного віку (89%), «Дитина у світі мистецтва» (85%).

Моніторингові дослідження дітей раннього віку, також вказують на позитивний зріст динаміки протягом 2020-2021 н.р. у порівнянні листопад – травень. Діти здебільшого на достатньому рівні засвоїли базові навички щодо самообслуговування, сенсорного розвитку, мовленнєвого розвитку тощо. 

Діагностичне обстеження проводилось відповідно до розробленого інструментарію: кольорограма за такими розділами: «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток»; «Фізичний розвиток», «Сенсорнопізнавальний розвиток», «Побутові навички», «Пізнавальна діяльність».

     У кінці 2021- 2022 навчального року обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до освітніх ліній Базового компоненту вихователями та спеціалістами  закладу, в зв'язку з введенням воєнного стану та запровадженням дистанційної форми навчання, не проводилося.

Результати опитування  батьків,   співбесіди з батьками та малюками, перегляд  занять, режимних моментів (до лютого 2023року), огляди – конкурси виставок посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно розвинутих дітей. Вихователі в своїй роботі використовують диференційований і індивідуальний підходи, показують вміння керувати колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників, використовуючи елементи дистанційного навчання.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою

КЗДО №77ДМР

протокол № 3 від 30.08.2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про моніторинг якості освітньої діяльності

в КЗДО №77 ДМР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення регламентує порядок, процедуру та форми проведення моніторингу якості освіти комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №77 Дніпровської міської ради ( далі –заклад). 

1.2. Нормативно-правовим забезпеченням моніторингу якості освіти: 

• Закон України "Про освіту" (від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ), 

• Закон України "Про дошкільну освіту" (від 20.12.2001р. № 49); 

• Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН України від 16.01.2020р. № 54); 

• Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018р. № 372); 

• Базовий компонент дошкільної освіти (наказ МОН України від 12.01.2021р. №33); 

1.3. Дане Положення спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію та удосконалення діяльності закладу. 

1.4. Моніторинг передбачає збирання (первинні дані), аналіз та оцінку якості освіти, зберігання (створення і ведення бази даних), прогнозування та розробку рекомендацій щодо корекційної роботи. 

1.5. Моніторингові дослідження проводяться вихователем-методистом, вихователями, медичною сестрою, керівником музичним та директором закладу. 

1.6. Положення узгоджується та затверджується на засіданні педагогічної ради. 

1.7. Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими документами з питань організації освітнього процесу та даним Положенням. 

1.8. Дане Моніторинг проводиться державною мовою. 

2. МЕТА МОНІТОРИНГУ 

виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти, оцінювання причин відхилень від цілей. 

3. ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ 

ü Визначити рівень якості освіти в ЗДО: 

- якість реалізації завдань БКДО (рівень сформованості компетентностей вихованців); 

- якість організації освітнього середовища; 

- якісний та кількісний склад педагогів, рівень їх професійної (фахової) компетентності; 

- якість управлінської діяльності; 

- ступінь задоволеності батьків якістю надання освітніх послуг. 

  •  Здійснити порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності закладу заявленим цілям (вимогам БКДО тощо). 
  •  Визначити динаміку й тенденції розвитку освітнього процесу в закладі. 
  •  Виявити фактори, які негативно впливають на якість освіти. 
  • Прийняти управлінські рішення щодо підвищення якості освіти та ефективності функціонування закладу 

4. ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ 

4.1. Освітнє середовище 

- створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці;

- формування корекційного (інклюзивного), безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору;

4.2. Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.

- дотримання вимог БКДО; рівень компетентностей;

- організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі.

4.3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

- педагогічна діяльність педагогічних працівників;

- ефективність планування педагогічними працівниками  своєї діяльності та якість організації освітнього процесу;

- ефективність застосовуваних педпрацівниками  сучасних  технологій;

- постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників;

- налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти;

- методичне забезпечення закладу дошкільної освіти.

4.4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти

- дотримання та виконання нормативно-правових документів, які регламентують діяльність закладу;

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

- ефективність забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

- взаємодія  закладу   з ЗСШ, громадськістю; 

- формування та реалізація  політики академічності доброчесності учасниками освітнього процесу.

5. СУБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ 

Суб’єктами моніторингу виступають: 

- моніторингова група; 

- адміністрація закладу. 

6. ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

6.1. Моніторинг проводиться у такі етапи: 

¾ планування та підготовка моніторингу (формулювання проблеми, що досліджуватиметься; визначення мети та завдань моніторингу; розрахунок і формування вибірки, оцінка її репрезентативності; визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідження тощо); 

¾ розробка Програми; 

¾ -проведення дослідження (відповідно до форм і методів, визначених у пунктах 6.3 – 6.4 цього розділу, із залученням учасників дослідження); 

¾ -збір та оброблення результатів моніторингу; 

¾ -аналіз та інтерпретація (узагальнення та пояснення результатів, визначення закономірностей, формулювання висновків тощо) результатів моніторингу; 

¾ -оприлюднення результатів моніторингу (інформування про результати моніторингу). 

6.2. Алгоритм організації і проведення моніторингу: 

¾ опрацювання нормативно-правової бази; 

¾ формування мети і цілей моніторингу (що дослідження може виявити для покращення освітньої діяльності); 

¾ визначення напрямів моніторингу (професійна компетентність педпрацівників, ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне) тощо); 

¾ визначення типу дослідження (зрізове, лонгітюдне, змішане); 

¾ розробка документації ( накази, програми); 

¾ добір інструментарію для проведення моніторингу (вибір анкет, тестів, таблиць, карт спостережень та ін.); 

¾ організація дослідження; 

¾ збирання даних, тобто проведення спостережень за обраними методиками; 

¾ оброблення та аналіз даних (може проводиться за допомогою математичної статистики, кореляційного або факторного аналізу, що також передбачає описове пояснення); 

¾ вироблення рекомендацій на основі інтерпретації даних дослідження; 

 корекція – внесення певних змін у діяльність закладу на основі запропонованих рекомендацій; 

¾ інформативність (висвітлення результатів моніторингу). 

Організація роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на вихователя-методиста закладу. 

Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на директора 

Педагогічні працівники несуть відповідальність за дотримання критеріїв здійснення моніторингу, зазначених у даному Положенні протягом всієї своєї діяльності. 

Матеріали моніторингових досліджень зберігаються протягом п’яти років. 

6.3. Методами проведення дослідження під час моніторингу можуть бути: 

- опитування (анкетування, інтерв’ювання); 

- тестування; 

- спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю; 

- аналіз документації; 

- аналіз статистичних даних про стан системи освіти за встановленими формами звітності; 

- інші методи, визначені у Програмі. 

6.4. Моніторинг може проводитися у формі: 

- безпосереднього одержання інформації від учасників дослідження (за допомогою спостереження, інтерв’ювання тощо); 

- опосередкованого одержання інформації від учасників дослідження (у письмовій та/або електронній формі тощо); 

- одержання інформації без залучення учасників дослідження (за допомогою вивчення документації, статистичної або оперативної інформації тощо). 

Моніторинг може проводитися з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, у тому числі дистанційно. 

Під час проведення дослідження можуть використовуватися фронтальна, групова або індивідуальна робота учасників дослідження. 

6.5. Програма розробляється та затверджується керівником закладу. Педагогічний колектив ознайомлюється з Програмою. 

6.6. У Програмі визначаються мета і завдання, суб’єкти, об’єкт(и), форми та методи, індикатори, умови (у тому числі місце проведення), процедури проведення відповідного моніторингу, порядок визначення результатів моніторингу, строки та форми узагальнення результатів моніторингу, а також оприлюднення результатів моніторингу (інформування про них). 

6.7. Моніторинг проводиться в терміни, визначені у Програмі. 

При визначенні термінів проведення моніторингу суб’єкт моніторингу має враховувати можливі ризики, пов’язані з надмірним навантаженням на здобувачів освіти та педагогічних працівників внаслідок збігу кількох контрольно-вимірювальних заходів. 

6.8. Моніторинг проводиться державною мовою. 

7. МОНІТОРИНГ ПРОВОДИТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ТАКИХ ПРИНЦИПІВ: 

- систематичності та системності; 

- доцільності; 

- прозорості моніторингових процедур та відкритості; 

- безпеки персональних даних; 

- об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу; 

- відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу. 

 

8. ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОНІТОРИНГУ 

Моніторинг здійснюється за різними напрямами залежно від його цілей, рівня здійснення й обстежуваного об'єкта. 

До основних напрямків моніторингу належать: 

1.Освітнє середовище закладу дошкільної освіти. 

2.Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

3.Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти. 

4.Управлінські процеси закладу дошкільної освіти. 

 

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

9.1. Отримання результатів стану освітнього процесу в закладі. 

9.2. Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень. 

9.3. Формування довіри громадськості до системи та закладу освіти. 

9.4 Постійне та послідовне підвищення якості надання освітніх послуг. 

9.5. Підвищення фахової майстерності педагогічних працівників щодо компетентнісно-діяльнісного підходу до освітньої діяльності. 

9.6. Відповідність результатів освітньої діяльності вимогам, встановленим законодавством, державним стандартом дошкільної освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти. 

10. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

10.1. Результати моніторингу узагальнюються у довідці, яку готує вихователь-методист. 

У довідці обов’язково вказуються індикатори та шкала(и), використана(і) для визначення результатів моніторингу, а також методика, застосована для їх обрахунків. 

Довідка може містити таблиці, діаграми, графіки та інші форми узагальнення інформації. 

11.2. Результати моніторингу обговорюються на педагогічних радах, розробляються корекційні заходи, приймаються відповідні управлінські рішення. Результати моніторингу оприлюднюються.