ВУЗ ШАГ


Відкрий доступ

Відкритий доступ

 

 

СТАТУТ   ДНЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент гуманітарної   політики

Дніпровської міської ради

наказвід «____»________20___р.№ ___

Директор департаменту

______________Г.В. Глядчишин

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 77»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

ПРИЙНЯТО

Радою дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) №77

Протокол від «____»______2016 р. №

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №77, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 25.10.01 № 2339, перереєстрованого із змінами 31.03.06, № запису 12241050001025336, ідентифікаційний код 34229199, перереєстрованого з урахуванням змін 25.11.2009 р., № запису 12241050004025336, ідентифікаційний код 3429199.

 

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД ОСВІТИ  «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №  77» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ідентифікаційний код 34229199 (надалі іменується Заклад), заснований у розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, зареєстрований  виконавчим комітетом Дніпровської міської ради, реєстраційний № 12241050001025336, ідентифікаційний код 34229199, перереєстрованого з урахуванням змін 25.11.2009 р., № запису 12241050004025336, ідентифікаційний код 3429199.

1.2.Повне найменування Закладу

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №77» Дніпровської міської ради

 Скорочене найменування Закладу КЗО «ДНЗ  №77»

1.3. Місцезнаходження Закладу: Україна, 49038,  місто Дніпро, вул.. Привокзальна, будинок 9, тел. 793-12-86.

1.4. Власником  Закладу є територіальна   громада   міста   Дніпра, засновником – Дніпровська міська рада (далі – Засновник), місцезнаходження: 49000, Україна,  місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 75.

        1.5.Заклад підпорядкований, підзвітний та підконтрольний департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який організовує його матеріально-технічне забезпечення. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

1.6.Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування  Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.7. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», актів Президента України, кабінету міністрів України, інших актів законодавства України, рішень Дніпровської міської ради, її  виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, цього Статуту.

1.8. Заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами. Права і обов’язки юридичної особи набуває з дня його державної реєстрації.

1.9. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та даним Статутом.

1.10. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах майна, що належить йому, згідно з чинним законодавством України. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

1.11. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді за дітьми, їх оздоровлення, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.12. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

·                                                                                                                                                        реалізацію головних завдань навчання і виховання дітей, визначених законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади державної мовної політики» та Положенням про дошкільний навчальний заклад;                                 

·                                                                                                                                                        забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог щодо його змісту, рівня і обсягу;

·         за збереження матеріально-технічної бази Закладу.

   1.13. Головним завданням Закладу є:

·          реалізація державної політики в галузі освіти;

·          забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;

·          активізація форм і методів фізичного виховання, забезпечення активного рухливого режиму;

·          виховання інтересу і потреби в активній руховій діяльності з метою фізичного удосконалення;

·          впровадження під контролем медичних працівників нетрадиційних форм оздоровлення дитячого організму;

·                     розвиток творчих здібностей дітей та їх інтересів;

·                     виховання дітей в національних традиціях;

·                     формування умінь і навичок, необхідних для навчання у школі;

·                     формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею      

життєвого соціального досвіду;

·                     виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

·                     виконання     вимог   Базового    компонента    дошкільної    освіти;

·                     стимулювання до  соціальної  адаптації та  готовності   продовжувати освіту.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Заклад розрахований на 4 групи, 75 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.У Закладі функціонують: 3 групи для дітей дошкільного віку (від трьох до шести років), 1  група дітей раннього віку (від двох до трьох років).   

2.4. Порядок комплектування груп Закладу визначається відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням бажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.5.  Заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.6. Кількість дітей у групах визначається відповідно до  Закону України «Про дошкільну освіту».

2.7. Прийняття дітей до Закладу здійснює його завідувач протягом календарного року за наявності вільних місць. Для прийому дитини у Заклад надається:

·        заява батьків або осіб, які їх замінюють;

·        медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

·        довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

·        свідоцтво про народження дитини;

·        відомості про батьків, домашню адресу;

·        документ для встановлення пільги батьківської плати за харчування дитини;

       2.8. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

       2.9.  Відрахування дітей з Закладу може здійснюватися:

·  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;    

·  на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Закладі цього типу;

·  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація Закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

 

     3.1. Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

   3.2. Щоденний режим роботи Закладу: з 7.00 години до 17.30 години.

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У  ЗАКЛАДІ

 

     4.1. Навчальний рік  у Закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

     4.2.  З  01 червня  до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

     4.3. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається окремо на навчальний рік та період оздоровлення.

      4.4. План роботи Закладу схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується керівником Закладу і погоджується з  управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

     4.5.  У Закладі визначено українську мову навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 №251).

      4.7.  Навчально-виховний процес у Закладі спрямовувати на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України - Базового компоненту дошкільної освіти,  згідно з програмами, навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

      4.8.  Заклад має право обирати програми розвитку дітей із затверджених в установленому порядку.

      4.9.  Заклад організовує освітній процес з виховання естетично розвиненої, духовної особистості, життєвої компетентності свідомого громадянина та  патріота в умовах української державності.

      4.10. Заклад за бажанням батьків та в межах гранично допустимого навчального навантаження дітей може надавати додаткові освітні послуги.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 

      5.1. Харчування дітей у Закладі організовують відповідно до вимог нормативних документів.

      5.2.  Харчування у Закладі забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування

      5.3. У Закладі встановлено  3-х разове харчування . Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

     5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів харчування покладається на медичного працівника та керівника  Закладу.

      5.5. Дієтичне харчування дітей організовують тільки на підставі довідки лікаря.

      5.6. Завгосп  Закладу контролює умови доставки продуктів харчування та продовольчої сировини до Закладу, здійснює їх облік,  відповідає за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до Закладу, за додержання вимог санітарного законодавства при їх  зберіганні.

      5.7. Вартість харчування дітей та розмір оплати батьків за нього встановлюється нормативними документами профільного міністерства.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 

     6.1. Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється на безоплатній основі медичним працівником, який входить  до штату Закладу, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень та санітарно-гігієнічними вимогами з обов’язковою наявністю особи, яка проводить щеплення, відповідно сертифікату, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

       До основних обов’язків медичних працівників  належать: моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

       6.2. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

            7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ    

 

       7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є діти раннього та дошкільного віку,  працівники дошкільного закладу  та батьки дітей або особи, які їх замінюють.

      7.2.  На посаду педагогічного працівника   Закладу  призначається особа,  яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також  стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

      7.3. Керівник, педагогічні та інші працівники Закладу  призначаються на посаду і звільняються з посади,  відповідно до чинного законодавства України.

      7.4. Трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу.

     7.5 У Закладі забороняється спільна робота осіб, що є близькими родичами, свояками, якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, вони безпосередньо підпорядковані чи підконтрольні один одному.

      7.6. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

      7.7. Педагогічні працівники мають право:

·        на вільний вибір програм, педагогічно доцільних форм, методів і засобів  роботи з дітьми;

·        брати участь у роботі органів самоврядування Закладу;

·        на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову  роботу;

·        вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

·        на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

·        об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України;

·        на захист професійної честі та власної гідності;

·        педагогічні працівники мають інші права, передбачені законодавством України.

     7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

·        виконувати Статут Закладу, Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, інструкції з охорони життя і здоров’я дітей, інструкції з техніки безпеки та пожежної безпеки, умови контракту чи трудового договору;

·        дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від  будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·        брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

·        виконувати накази та розпорядження керівника Закладу;

·        співпрацювати з сім'ями вихованців Закладу з питань навчання і виховання дітей.

      7.9. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя та  фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно з чинним законодавством України.

     7.10. Працівники Закладу відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні безоплатні медичні огляди.

    7.11. За успіхи в роботі працівники заохочуються у встановленому порядку.

    7.12.  Педагогічних працівників, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають посаді, яку обіймають, звільняють з роботи відповідно до чинного законодавства.

    7.13. Дитина у Закладі має право на:

·                                                                                                                                                                                                                                                                                безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·                                                                                                                                                                                                                                                                                захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·                                                                                                                                                                                                                                                                                захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·                                                                                                                                                                                                                                                                                здоровий спосіб життя.

      7.14. Батьки, або особи, які їх замінюють мають право:

·       обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу з питань навчання і  виховання дітей;

·       звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·       брати участь у поліпшені організації навчально-виховного процесу та зміцнені матеріально-технічної бази Закладу;

·       захищати у відповідних державних органах  законні інтереси своїх дітей;

·       заслуховувати  звіти керівника Закладу про роботу впродовж навчального року.

7.15. Батьки або особи, які їх   замінюють, зобов'язані:

·       своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

·       своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

·       стежити за станом здоров’я дитини;

·       додержуватись режиму роботи Закладу, санітарно-гігієнічних правил і норм.

 

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

      8.1. Керівництво Закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду та звільнюється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства.

     8.2. На посаду керівника Закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.   

      8.3.    Завідувач  Закладу:

·       відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і  обсягу;

·       несе відповідальність за організацію діяльності Закладу;

·       здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

·       відповідає за організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою і господарською діяльністю Закладу;

·       складає кошторис, проект бюджетних запитів, тарифікаційні списки, штатний розпис у межах фонду заробітної плати та подає його на затвердження управлінню освіти департаменту гуманітарної  політики Дніпровської міської ради;

·       діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, на підприємствах, в установах і  організаціях, укладає угоди з  юридичними та фізичними особами;

·       розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;

·       приймає на роботу та звільняє з посади працівників Закладу;

·       вирішує кадрові питання, не допускаючи спільної роботи у Закладі осіб, які є близькими родичами чи свояками, якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному;

·       забезпечує навчання та підвищення кваліфікації кадрів;

·       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·       затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·       забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності дітей та охорони праці працівників; 

·       контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним   особливостям, здібностям і потребам;

·       підтримує ініціативи щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·       організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  їх замінюють;

·       щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу, громадськості, батьків або осіб, які їх замінюють;

·       укладає угоди про матеріальну відповідальність з працівниками та здійснює контроль за збереженням комунального майна, яке знаходиться на оперативному обліку Закладу;

·       створює сприятливі умови для здійснення  навчально-виховного процесу в Закладі.

       8.4. Постійно діючим колегіальним органом управління у Закладі є педагогічна рада.

       До складу педагогічної ради входять завідувач, педагогічні працівники,  медичний працівник, інші спеціалісти. До педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені і з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадської організації, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють.

       Головою педагогічної ради є завідувач Закладу.

       Педагогічна рада Закладу:

·       оцінює результати реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

·       розглядає  питання навчально-виховного процесу в Закладі та ухвалює відповідні рішення;

·       організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·       визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження працівників;

·       затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

·       аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у Закладі;

·       визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

·       розглядає питання морального і матеріального заохочення працівників Закладу;

·       заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

·       затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

·       розглядає інші питання, визначенні Положенням про дошкільний навчальний заклад та Законом України «Про дошкільну освіту».

         Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і становить не менше чотирьох на рік.

8.5.         Органом громадського самоврядування Закладу є  загальні збори

колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликають не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

·        обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють строк її повноважень;

·        заслуховують звіти керівника з питань статутної діяльності Закладу, голови ради Закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; 

·        розглядають питання  навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

·        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу

8.6.          У період між Загальними зборами діє рада Закладу:

До складу ради Закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків, або осіб, які їх замінюють. Кількість засідань визначається за потреби. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада Закладу:

·       організовує виконання рішень загальних зборів;

·       розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

·       організовує виконання річного плану роботи Закладу;

·       підтримує громадські та інші ініціативи щодо удосконалення розвитку, навчання і виховання дітей;

·       розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази;

·       вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

·       погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

       8.8. У Закладі може діяти Піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Закладу.

        Піклувальна рада створюється за рішенням  ради Закладу. Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах Закладу і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менш ніж чотири рази на рік.

         Основними завданнями Піклувальної ради є:

·       співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у Закладі;

·       сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Закладу;

·       сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу;

·       сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя  та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

·       організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників Закладу;

·       стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·       всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Закладом;

·       сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9.               МАЙНО ЗАКЛАДУ

       9.1. Майно Закладу складають основні фонди та оборотні засоби, а також цінності, які є власністю територіальної громади, передані йому на праві оперативного управління, вартість яких відображується у зведеному балансі централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

       9.2. Закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, комунікації, інвентар, обладнання,  спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо.

        9.3. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм з охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів.

        9.4. Заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством України.

        9.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі визначається  чинним законодавством України і здійснюється централізованою  бухгалтерією департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, або самостійно.

        9.6. Заклад самостійно визначає потреби в матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх в централізованому порядку в межах виділених бюджетних асигнувань.

       9.7. Заклад не має права  передавати в оренду, позику іншим підприємствам, установам та організаціям надані йому приміщення, будинки, споруди, майно, обладнання та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу без дозволу Дніпровської міської ради.

 

10.          ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

         10.1. Джерелами  фінансування  Закладу є кошти:

·        кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·        доходи від передачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

·        добровільні грошові внески батьків, або осіб які їх замінюють;

·        добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;     

·        інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

10.2. Заклад за погодженням із засновником (уповноваженим ним органом) має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Заклад  може надавати населенню платні освітні послуги, згідно з  законодавством України.

         10.4. Порядок ведення діловодства та статистична звітність у Закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

         10.5. За рішенням засновника Закладу бухгалтерський облік здійснюється централізовано, або самостійно.

         10.6. Заклад є неприбутковою організацією.

         10.7.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

         10.8.  Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

        10.9.  У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

      11.1. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому міністерством освіти і науки України.

     11.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

      11.3. Контроль за дотриманням Закладу державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

      11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, що не стосується освітнього процесу, встановлює засновник Закладу – Дніпровська міська рада.

      11.5. Внутрішній контроль у Закладі  проводять відповідно річного плану роботи.

      11.6. Контроль, пов’язаний з майновими питаннями, проводить Дніпровська міська рада.

 

12.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

       12.1. Заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

13.   ЗМІНИ   ДО   СТАТУТУ   ЗАКЛАДУ

13.1. Зміни та доповнення до  Статуту вносяться згідно з чинним законодавством України.

          14.   ПРИПИНЕННЯ   ЗАКЛАДУ

 

     14.1. Заклад припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

     14.2. Ліквідація або реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

      14.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або уповноваженим ним органом, відповідно до чинного законодавства України.

       14.4. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам гарантуються їх права у відповідності з чинним законодавством України.

 

Мова навчання в ДНЗ № 77 - українська

Освітні програми,що реалізуються в закладі освіти:

ДНЗ працює за Освітньою  програмою "Дитина в дошкільні роки", наук. кер. проф. Крутій К. Л.

(лист МОН про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" від 08.12.2010 № 1/11-11178)

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,які навчаються у закладі освіти:

Дошкільний навчальний заклад розраховано на 4 групи,на мсьогодні функціонує 4 групи загального розвитку,які комплектуються за віковими ознаками.НА 1 вересня 2019р. в дошкільному навчальному закладі працює:

-група ранього віку-1

-групи дошкільного віку-3.

Проектна потужність ДНЗ 75 осіб,в ДНЗ 2019-2020 н.р. навчається 92 осіб

 

 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ

Шановні батьки!

З вересня 2013 року запроваджено електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів району. Нова система дозволяє батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечує можливість відстежувати рух електронної черги.

 

Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.

 

 

1.     Прийом у ДНЗ 77 здійснюється згідно Закону України

     « Про дошкільну освіту», стаття 14, п.1 –  групи комплектуються за віковими ознаками.

2.     Згідно положення « Про дошкільний навчальний заклад»,стаття 6 – прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

-         заяви батьків або осіб, які їх змінюють;

-         медичної довідки про стан здоров’я дитини;

-         довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

-         свідоцтво про народження.

3.     Згідно статті 7.

Під час прийому дитини до дошкільного закладу, керівник ознайомлює батьків або  осіб, що їх замінюють, із:

-         статутом дошкільного закладу;

-         іншими документами, що регламентують діяльність ДНЗ: «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах»; про забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій (пп. 2.1; 2.3; 2.4); про термін плати за харчування та які дні не підлягають оплаті (пп. 2.7; 2.9);

-         положенням про батьківські комітети груп, раду ДНЗ 77.

4.   Ознайомлює батьків зі змістом інформаційних стендів «Права дитини», «Попередження   дитячого травматизму».

 

Структура та органи управління закладу освіти

1.Завідувач

Дорошенко Ірина Євгенівна

2.Вихователь-методист

Карнаух Ольга Сергіївна

3.Завгосп

Гнусарева Олена Іванівна

4.Медична сестра

Безим'янна ірина Вячеславівна

Кадровий склад закладу освіти:

Завідувач-1

Вихователь-методист-1

Вихователі-4

Музичний керівник-1

Медична сестра-1

Помічники вихователя-5

Завгосп-1

Машиніст з прання білизни-1

Двірник-1

Сторож-3

 

ВАКАНТНІ  ПОСАДИ В  ДНЗ № 77

Вакантних посад в ДНЗ  станом на 01.09.2019р. немає

 

Оплата комунальних послуг

Сума:295843.30

(тепло,світло,вода,сміття,телефон,дизатеризація)

Заробітня плата(20.11) 1346287.59

Начислення(20.20) 295613.72

Отримали із бюджету департаменту 331.59

дезроствор,медикаменти,мило туалетне(сума 334.59)

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ № 77

АНАЛІЗ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ясла-садок)

 № 77„Струмочок”

ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №77 (далі - ДНЗ) .Розташований за адресою: 49038, м. Дніпро, вул.Привокзальна,9а,  т. 793-12-86

          ДНЗ має типове приміщення, розраховане на75 місць. В ДНЗ працює 4 групи:

-                   1 група дітей раннього віку;

-                   3 груп дітей дошкільного віку.

   Всі 4 груп укомплектовані згідно програмових  та санітарно-гігієнічних вимог.

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

4

раннього  віку

1

дошкільного  віку

3

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

4

4.

Кількість вихованців

110

5.

Кількість педагогічних працівників

7

 

 

Колектив ДНЗ складається з 22 осіб, з них – 7 педагогів, а саме:: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 4 вихователів, 1 музичний керівник,15 технічний персонал.

Якісний склад педагогічного колективу

Назва посади

Усього працівників за посадою

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Без кваліфікаційної категорії

Мають педагогічне звання

Вихователь

4

1

0

1

0

2

0

Вихователь-методист

1

0

1

0

0

0

0

Музичний керівник

1

0

0

0

0

1

0

Завідувач

1

1

0

0

0

0

1

Усього

7

2

1

1

0

3

1

                 

 

 

 

 

 

Освітній рівень педагогів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підвищення фахової майстерності

Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

спеціальність

за планом

фактично

місце проходження

відсоток

ДОІППО

м. Дніпро

фахові

авторські

проб.-метод

дистанційні,

очно-заочні

 

1.

Музичний керівник

Міронова Т.Ю.

2

1

 

 

 

 

1

 

100%

 

Результати атестації

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 – 18550(зі змінами від 30.09.2013 року.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2013р. за № 1417/23949), згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У2018-2019 навчальному році було аттестовано 2 педагоги.

 За результатами атестації:

ü Мароновій Т.Ю. (музичному керівнику) підтверджено 11 тарифний розряд,

    Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми.

 

         Розділ І   

 

Аналіз стану навчально-виховної роботи ДНЗ за 2018-2019н.р.

 

І блок: Методична робота

 

Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2018-2019 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України від 16.06.2018№1/9-315«Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році.

Організацію освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі було спрямовано на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме:

1.Розпочати роботу по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

 

 2.Продовжувати роботу з формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор,театралізованої діяльності.

 

3.Удосконалювати роботу з формування у дітей дошкільного віку логіко-математичної компетенції.

 

Для вирішення завдань,спрямованих  на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів ,  у дошкільному закладі було проведено

результативно та з високим рівнем зацікавленості семінари « Формування адекватного сприймання батьками власних дітей»(жовтень), «Місток порозуміння між батьками та ДНЗ»(грудень), «Методи і прийоми роботи з дітьми щодо формування здорового способу життя та фізичних якостей»(лютий). Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною програмою.

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Відповідно до річного плану ДНЗ були проведені у всіх вікових групах такі свята:

ü Свято «1-го вересня»

ü «Осінь в гості завітала»

ü Осінній ярмарок

ü «Святий Миколай в гостях у дітей»

ü Новорічні свята;

ü Стрітення;

ü Свята для матусь;

ü Шевченківські дні;

ü «Великдень»

ü Випускні ранки в старших групах

ü Свята літнього циклу

Протягом року в закладі проведені конкурси:

ü «Промайнуло літо»-виставка дитячих малюнків;

ü  «Іграшка-моя творчість»( краща новорічна іграшка,конкурс серед батьків);

ü Картина галерея « Чарівний новий рік»

ü Малюнки на асфальті « Морські жителі»;

ü Малюнки до дня незалежності « Ми живемо на Україні»

Проведені виставки робіт:

ü «Наш любий дитячий садочок»;

ü « Осінь в гості завітала»;

ü  «Сім’я на різдвяні свята»;

ü «Найлагідніша в світі матуся»;

ü  «Великодня писанка»;

ü « За мир і спокій на планеті»;

ü «Здрастуй літо»

В 2018-2019 навчальному  році ДНЗ розпочав роботу по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

 Було проведено пед.раду «Формування предметно-практичної компетенції дошкільників в процесі ознайомлення з професіями,їх соціальною значимістю»,колективний перегляд занять(рання профорієнтація дошкільників),пед.год«Методичні рекомендації,трудове виховання дошкільників».

Протягом 2018-2019 н.р. колектив ДНЗ №20 продовжував роботу з теми «Формування у дітей навичок спілкування ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор,театралізованої діяльності».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання цього  завдання, було сплановано та проведено різноманітні  форми методичної роботи, зокрема   колективний перегляд занять з теми « Сюжетно-рольова гра як засіб спілкування»

Також дане питання було розглянуте на педагогічній раді:

«Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор,театралізованої діяльності».Вихователі  працювали над розробками конспектів занять, дидактичним і  сюжетним матеріалом.

Враховуючи те, що педагогічний колектив удосконалював роботу  над проблемою  формування у дітей дошкільного віку логіко-математичної компетенції,було проведено педагогічну раду «Сучасні технології формування логіко-математичної компетенції»,колективний перегляд занять,педагогічна година «Індивідуальний підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників».

Результатом роботи стали розроблені  методичні рекомендації для педагогів. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що в  групах створено умови для логіко-математичного  розвитку дошкільнят, педагоги використовують різні форми роботи з дітьми: ігри, проблемні ситуації, заняття. Аналіз оцінювання методичних заходів з даного питання показав,що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер,були спрямовані на усунення недоліків допущених в організації навчально-виховного процесу.  Проводилися круглі столи, консультації, конкурси газет.

ІI  блок: Якість освіти

     На початку навчального року вихователі разом з батьками провели роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі,  подбали про те, щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

       Педагоги всіх вікових груп значно поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

  Протягом року в методичному кабінеті  продовжувалася робота з 

 накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження Програми «Дитина в дошкільні роки» ,  розробці тематичних циклів та їх наочно – дидактичному забезпеченню.  Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання».

ІV блок: Результативність освітньої роботи з дітьми

 

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньо-виховної роботи.Результативність реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під  час тематичних та комплексних  перевірок.

З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди. Досягнення дітей оцінювалися відповідно розділів програми: пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, логіко-математичний розвиток,  художньо-естетичний розвиток та за трьома рівнями знань  (низький, середній, високий).

 

Vблок: Готовність дітей до школи

 

Освітньо-виховна роботу з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно-орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів.

Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значнаувагаприділяласяформуваннюмовленнєвоїкомпетентності старших дошкільників. Дітивміютьбудуватиречення, дотримуючисьпевного порядку слів, послідовно і логічновідповідати на запитання. Поряд з цимслідконстатувати, щодітизазнаютьтруднощів при вживаннісинонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підряднихречень, складанніописовихрозповідей.

Оцінка результативності роботи педагогів здійснена шляхом порівняння компетенції дітей станом на початок навчального року з результатами діагностики компетенції дітей в кінці I півріччя

Порівняльний аналіз за визначеним показниками результатів діагностик дітей показав загальний рівень компетенції дітей у вікових групах:

- старша група (%) – високий рівень – 16.7%; достатній – 36 %; середній – 36%; низький – 11%.

 

VI блок: Робота з батьками

      Робота з батьками проводилась згідно плану. Всі форми роботи з родинами – від матеріалів у батьківських куточках до батьківських зборів готуються з особливою ретельністю.  Постійно діючою є виставка дитячих і батьківських робіт.

Дієвими стали матеріали батьківських куточків. Матеріали змінні, відповідають  основним питанням, над якими працює колектив. Відповідно до них спланована і тематика консультацій для батьків. Для проведення батьківських зборів добираються активні форми роботи. До традиційних зборів з батьками новонабраних дітей додалися і загальні збори для батьків дітей старших груп. Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

На високому рівні пройшов, звіт керівника, досить плідно працював батьківський комітет закладу , приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів,електронний сайт закладу дали  можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ДНЗ. Батьки взяли участь у благоустрої квітників на території ДНЗ.

Такі заходи та форми роботи сприяли становленню взаєморозуміння між педагогом і батьками, дозволили ознайомити батьків не лише з організацією педагогічноїроботи з дітьми, а головне – з виховною метою, традиціями груп і дитячого садка.

VII блок: Робота зі школою

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів, школи та батьків майбутніх першокласників. Відбулося засідання круглого столу з теми «Скоро нас чекає школа» вихователі ДНЗ, батьки, вчителі та медичні працівники ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи , шляхами підготовки дітей до школи та були дані відповіді на запитання. Як свідчать відгуки учасників круглого столу така форма роботи була доцільною та результативною.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Вихователі оцінювали досягнення дітей старшого дошкільного віку за картою компетентності згідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки». Результати моніторингу з визначення компетентності дошкільників:низький -0(0%); середній-14(61%);достатній -9(39%); високий-0(0%)

Педагоги дійшли до висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, з зв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням.

 

VIIIблок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, огляд на педикульоз. Особлива увага приділялась організації гігієнічного навчання працівників закладу та веденню санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених категорій осіб.

У 2017-2018 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. Завдяки роз’яснювальній роботі  вдалося знизити відсоток  безпричинного невідвідування дітьми  ДНЗ.

Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Результати аналізу стану захворюваності  за 2018-2019 н. р.

Загальна кіль-сть дітей

Кількість груп

Кількість дітей за списком

Фактична кількість дітей

% відвідування

 

110

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош вік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

 

1

 

3

 

-

 

15

 

77

 

-

 

15

 

77

 

-

 

75

 

73

 

 

-

 

 

Загальна к-сть відсутніх дітей

 

 

Кількість відсутніх дітей

через хворобу

 

 

Кількість відсутніх дітей

з поважних причин

 

Кількість відсутніх дітей

без поважних причин

 

Ранвік

Дошвік

 

Спец гр.

Ран. вік

Дошвік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спецгр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

 

12

 

 

 

 

35

 

 

 

 

-

 

24

 

72

 

-

 

1

 

7

 

-

 

5

 

15

 

-

                                   

 

IX блок:Організація харчування

 

Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

Питання харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Загальний показник  виконання норм  харчування за 2017 рік складає:

- яслова група – 71 % (2016 р. – 93 %) – менше на 22 %;

- садові дошкільні групи – 68% (2016 р. – 89%) – менше на 21%.

в 2017 році виконуються норми стабільно за продуктами харчування: хліб житній, хліб пшеничний -100%;борошно-69%група раннього віку,51%-садові групи;крупи, бобові, макаронні вироби – 105% група раннього віку 96% садові групи; фрукти свіжі, цитруси – група раннього віку-15%,салова 24 %; масло вершкове – 100%; яйце куряче – 100%; сметана – 74% група раннього віку 73% садові групи; м'ясо, м'ясопродукти:група раннього віку  – 90%, садові групи – 87%; риба, риба продукти: група раннього віку  – 50%;  садові групи – 36%; сир твердий: група раннього віку – 105%, садові групи – 107%; картопля: група раннього віку  – 103%, садові групи – 92%;  овочі:  група раннього віку   – 67%, садові групи – 60%; соки: група раннього віку – 20%, садові групи – 18%;  цукор:  група  раннього віку – 83%, садові групи – 87 %; молоко, кисломолочні продукти: група раного віку – 72%, садові групи – 47%;  сир кисломолочний: група  раннього віку – 84%, садові групи – 74%; чай: група раннього віку-67%,садові групи-67%;Какао: група раннього віку-70%,садові групи-70%;Сіль йодована: 100%;Томатна паста: група раннього віку 33%,садова 33%;Кондитерскі вироби: група раннього віку-89%,садові групи-87%;Фрукти сушені: група раннього віку-83%,садові групи-83%.       

В ДНЗ суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини на основі нормативних документів: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства» та Сімейного кодексу.

На початку навчального року уточнюється банк даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічного патронажу. Пільги по харчуванню дітей відображені в таблиці 2.

 

Таблиця 2

Пільги по харчуванню

 

Пільгові категорії

Кількість дітей у

2017-2018н.р

Оплата з бюджету

Чорнобильці

-

-

Багатодітні

11

50%

Сироти

-

-

Діти, батьки яких є учасниками АТО

2

100 %

Діти з малозабезпечених сімей

5

100 %

 

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, протягом 2018-2019 навчального року зусилля  колективу КЗО ДНЗ № 77  були спрямовані на створення здорових і безпечних умов праці, дотримання норм  і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

           Аналізуючи стан дитячого травматизму за 2018- 2019н.р можна відмітити відсутність жодного випадку травматизму під час навчально-виховного процесу та зниження випадків травматизмуі  в побуті.

        Це свідчить про якісний підхід педагогічного та обслуговуючого персоналу до своїх функціональних обов’язків, суворе виконання чинних норм і правил з безпеки праці, контролю за дотриманням умов, що забезпечують охорону здоров’я учасників навчально-виховного процесу але педагогічному персоналу потрібно щоденно ціленаправлено проводити роботу з попередження травматизму з батьками вихованців.

 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

 

В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах.Але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2018-2019н.р., досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних завдань у 2019-2020 навчальному році :

1.Розпочати роботу по розвитку екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-досліднецьку діяльність.

 

2.Продовжувати  роботу по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

3.Удосконалювати систему роботи з соціалізації дошкільника для успішного розвитку особистості.

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПРОВЕДЕНО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ. УПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ ДОЗВОЛЯЄ РЕЗУЛЬТАТИВНО ОРГАНІЗУВАТИ ТА ЗДІЙСНЮВАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС, СТИМУЛЮЄ ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ТА ТВОРЧЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ, ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНО РОЗПОДІЛЯТИ РЕСУРСИ ЗАКЛАДУ, ВПЛИВАЄ НА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ ПЕДАГОГАМИ ЗАКЛАДУ ТРИЧІ НА РІК (ВЕРЕСЕНЬ, СІЧЕНЬ, ТРАВЕНЬ) 

Оцінка досягнень проводилась за рівнями:

- Високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

- Достатній - показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

- Середній - показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

- Низький - повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.

Отже, аналіз результатів діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року в 2018 році у порівнянні з кінцем навчального року 2019 року дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. Робота вихователя за даними освітніми лініями проводилась на достатньому рівні.

Доступність для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

-Облаштування прилеглої території для потреб маломобільних груп населення відсутнє.

-Тактильні таблички з шрифтом Брайля відсутні. 

- Пандусів на входах до будівлі немає.   

-Доступність в середину будівлі обмежена.

-Санвузли для маломобільних груп населення-відсутні.